Ηλεκτρονικά βιβλία
Εκπαιδευτική Ενότητα Α: Αειφορία, Κυκλική Οικονομία, Βιοοικονομία - Γ. Μουζακίτης
Εκπαιδευτική Ενότητα Β: Μοντελοποίηση και ανάλυση αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων. - Γ. Τσουλφάς
Εκπαιδευτική Ενότητα Γ: Γενικές Αρχές Αποθήκευσης - Α. Ροκοπάνος
Εκπαιδευτική Ενότητα Δ: Χρήση Μεθόδων Στατιστικής Επεξεργασίας στον Τομέα της Αγροδιατροφής - Φρ. Μπερσίμης
Εκπαιδευτική Ενότητα Ε: Καλές πρακτικές και εφαρμογές ανάπτυξης επιχειρηματικών δράσεων - Ν. Κανέλλος
Εκπαιδευτική Ενότητα ΣΤ: Κοινωνικές διαστάσεις της επιχειρηματικότητας και ποιότητα ζωής - Α. Αναστασοπούλου
Εκπαιδευτική Ενότητα Ζ: Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Χ. Μαρεντάκης
Εκπαιδευτική Ενότητα Η : Φυσικοί & Ανθρωπογενείς Κίνδυνοι. Η τρωτότητα και Προσαρμοστικότητα του Αγροτικού χώρου - Ε. Καλλικαντζάρου
Εκπαιδευτική Ενότητα Θ: Στρατηγική επικοινωνίας νεοφυών επιχειρήσεων: Οδηγός για την επιτυχημένη διάχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας στο κοινό - Μ. Τερζή