Πλατφόρμας Ασυγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γ.Π.Α.

Η πλατφόρμα AUA Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

!!! ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

H συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις συνεπάγεται υποχρεωτικά συναίνεση στους όρους και τις απαιτήσεις της εξέτασης οι οποίοι είναι: Επίδειξη ταυτότητας, διαθέσιμες οπτικοακουστικές συσκευές για την επιτήρηση, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου 570/21.05.2020.

Όποιος διαφωνεί με αυτόν τον τρόπο εξέτασης ή δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα πρέπει να αποχωρήσει, και να προσέλθει για προφορική εξέταση με φυσική παρουσία (μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα), στο χώρο του Γ.Π.Α..

Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα (π.χ. διακοπή της σύνδεσης για σημαντικό χρονικό διάστημα, ή αδυναμία σύνδεσης στο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, ή αδυναμία χρήσης των οπτικοακουστικών συσκευών), ο εξεταζόμενος θα πρέπει να προσέλθει για προφορική εξέταση με φυσική παρουσία (μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα), στο χώρο του Γ.Π.Α..

ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί καμία καταγραφή ήχου ή/και εικόνας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Από την ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Ανακοινώσεις

 • - Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 -

  Αγαπητοί φοιτητές,

  Στην  παρούσα ανακοίνωση αναφέρονται ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρουσίας προβλημάτων κατά την εξέλιξη της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Κατά τη εγγραφή σας στο ΓΠΑ, σας χορηγούνται από το Τμήμα Δικτύων - Διαδικτύου, στοχεία πρόσβασης (credentials - όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης) καθώς και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση της μορφής όνομα_χρήστη@aua.gr, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιείτε για το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει το ΓΠΑ. Συνοπτικά, οι ηλεκτρονικές αυτές υπηρεσίες ειναι:

  • Πληροφοριακό Σύστημα Σπουδών (estudent.aua.gr) για τα Τμήματα των Αθηνών - Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου (unistudent.aua.gr) για τα Περιφερειακά Τμήματα.
  • Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκαίδευσης Openeclass (openeclass.aua.gr). Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε μια αρχική φορά ως Εκπαιδευόμενοι (Πιστοποίηση μέσω LDAP) στο περιβάλλον της Πλατφόρμας, Η διαδικασία της εγγραφής είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ολοκληρώνεται σε δύο (2) στάδια. Πρώτα χρησιμοποιείτε τα στοιχεία πρόσβασης που διαθέτετε και προβαίνετε σε εγγραφή και στη συνέχεια λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση όνομα_χρήστη@aua.gr, το οποίο περιέχει το σύνδεσμο (link) που πρέπει να πατήσετε ώστε να επιβεβαιωθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας. Μετά από αυτό το βήμα, μπορείτε πλέον να συνδέεστε στην Πλατφόρμα Openeclass και να αξιοποιείτε την λειτουργικότητα της. ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Εάν λάβετε μήνυμα απόρριψης της αίτησης εγγραφής σας, σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων οφείλεται στο γεγονός ότι, εκ λάθους υποβάλατε αίτηση ως Εκπαιδευτές. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε ορθά τη διαδιακασία εγγραφής ως Εκπαιδευόμενοι
  • Πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - Τηλεσυνεργασίας Big Blue Button (BBB) (openeclass.aua.gr). Η σύνδεση στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία, η οποία δεν έχει ανεξάρτητη διεπαφή σύνδεσης, πραγματοποιείται μόνο μέσα από την Πλατφόρμα Openeclass και πιο συγκεκριμένα μέσω του εργαλείου κάθε μαθήματος με όνομα "Τηλεσυνεργασία", σε όσα βέβαια μαθήματα έχει επιλέξει ο Διδάσκων να το ενεργοποιήσει.
  • Πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - Τηλεδιασκέψεων Microsoft Teams (MS Teams). Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, πρέπει να πιστοποιήσετε, μια αρχική φορά, τα στοιχεία πρόσβασης του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού (ΓΠΑ), στην υπηρεσία "ΔΗΛΟΣ 365", κάνοντας μια αρχική σύνδεση στη διεύθυνση delos365.grnet.gr. Εφόσον ολοκληρωθεί η πιστοποίηση, μπορείτε να "κατεβάσετε" την τελευταία έκδοση του λογισμικού Microsoft Teams και να την εγκαταστήσετε ατο περιβάλλον που χρησιμοποιείτε (Windows, Android, IOS, Linux). Μετά από αυτό το βήμα, μπορείτε πλέον να συνδέεστε στην Πλατφόρμα Microsoft Teams, πάντοτε όμως με την πιστοποιήμένη Ιδρυματική σας ηλεκτρονική διεύθυνση (όνομα_χρήστη@aua.gr) και να αξιοποιείτε την λειτουργικότητα της.
  • Web περιβάλλον διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail.aua.gr). Η σύνδεση γίνεται με τα στοιχεία πρόσβασης που διαθέτετε. Στο περιβάλλον αυτό, μπορείτε να βλέπετε το σύνολο των διακινούμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες του ΓΠΑ όσο και από τους Διδάσκοντές σας, σχετικά με τη φοίτησή σας. Φροντίστε να έχετε επάρκεια και διαθεσιμότητα χώρου ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε αδιάλειπτα τα μηνύματα που σας αφορούν.
  • Υπηρεσία Ιδιωτικού Εικονικού Δικτύου (Virtual Private Network - VPN). Μπορείτε να αξιοποιήσετε την υπηρεσία αυτή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές και επιστημονικά περιοδικά μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της Βιβλιοθήκης του  ΓΠΑ.

  Εάν αντιμετωπίσετε συγκεκριμένα προβλήματα σε σχέση με τη χρήση των παραπάνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα, με τη χρονική σειρά που αναφέρονται:

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΓΠΑ και ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί (http://tdd.aua.gr/applicationforms).
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν αντιμετωπίζετε τοπικό πρόβλημα στον Η/Υ σας ή αδυναμία σύνδεσης στο Διαδίκτυο από το χώρο που βρίσκεσθε.
  • Επικοινωνείστε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το Διδάσκοντα του μαθήματος στο οποίο αντιμετωπίζετε πρόβλημα, διότι στις περισσότερες των περιπτώσεων μόνο εκείνος μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά σας.
  • Επικοινωνείστε, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος αρχικά και εφόσον δεν καταστεί δυνατή η αποκατάσταση του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα και τηλεφωνικά, με το Τμήμα Δικτύων - Διαδικτύου του ΓΠΑ, αναφέροντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα πλήρη στοιχεία σας (Αριθμός Μητρώου, Ονοματεπώνυμο, Σχολή, Τμήμα).

   

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΠΑ - Ομάδα Διαχείρισης της Πλατφορμας Openeclass

 • - Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 -

  Αγαπητοί φοιτητές,

  Σας ενημερώνουμε ότι, η Πλατφόρμα Openeclass, όταν κάποιος χρήστης παραμείνει ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 λεπτών, τον αποσυνδέει, για λόγους ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (καθότι το σύστημα, δεν δύναται να γνωρίζει, έαν ο χρήστης έχει εγκαταλείψει οριστικά τον Η/Υ από τον οποίο ήταν συνδεδεμένος, αφήνοντας πίσω του, τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης εκτεθειμένα).

  Επομένως, έαν βρίσκεσθε στην επίλυση ερωτήματος ανάπτυξης, ελευθέρου κειμένου ή οποιασδήποτε άλλης χρονοβόρας τοπικής επεξεργασίας, φροντίστε να προβαίνετε περιοδικά στην ελάχιστη ενέργεια (π.χ. ένα click οπουδήποτε στην τρέχουσα σελίδα του Openeclass) εντός δεκαλέπτου, ώστε να αποφύγετε την αποσύνδεση και την ενδεχόμενη μείωση των διαθέσιμων προσπαθεών κατά μία, όταν επανασυνδεθείτε στην Πλατφόρμα.

  Ομάδα Διαχείρισης της Πλατφορμας Openeclass

 • - Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 -

  Σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, κατά την εξέλιξη της εξ αποστάσεως εξεταστικής διαδικασίας, σημειώθηκαν δύο (2) διαδοχικές διακοπές στη Διαδικτυακή σύνδεση του ΓΠΑ, μία από 12:25 μ.μ. έως και 12:35 μ.μ και μία ακόμη από 12:40 έως και 12:50.

  Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, εξελίσσονταν εξετάσεις και η Πλατφόρμα Οpeneclass ήταν πλήρως λειτουργική, αλλά οι χρήστες αδυνατούσαν να συνδεθούν σ'αυτήν.

  Το παρόν μήνυμα, απευθύνεται σε Διδάσκοντες, οι οποίοι ενδεχόμενα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτή την παράμετρο, για τυχόν επανάληψη της εξεταστικής διαδιακσίας, εφόσον συμπίπτει χρονικά με τις διακοπές δικτύου που παρατηρήθηκαν. Με την ευκαιρία τονίζουμε την αναγκαιότητα, ειδικά σε περιπτώσεις σαν τη σημερινή, να  είναι  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ η "Προσωρινή Αποθήκευση" στις παραμέτρους της "Ασκησης", διότι υπάρχει το ενδεχόμενο, μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης και εφόσον οι εξεταζόμενοι έχουν πατήσει "Ακύρωση", να δούν τελείως διαφορετικό σετ ερωτήσεων καθώς επίσης και ότι, το γεγονός ορισμού μίας (1) επανάληψης, στις προδιαγραφές της "Άσκησης", μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό εξεταζόμενους. Για το λόγο αυτό, έχουν προ πολλού προταθεί, κατ' ελάχιστον τρείς (3) επαναλήψεις. Ο μέσος χρόνος επανόδου της σύνδεσης είναι της τάξης των δέκα (10) λεπτών.

  Απευθύνεται επίσης και στους Εξεταζόμενους,  οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, εφαρμόζουν τις Οδηγίες που έχουν δοθεί και αναμένουν σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, ΧΩΡΙΣ να κλείσουν το φυλλομετρητή τους ώστε, όταν επανέλθει η σύνδεση να συνεχίσουν χωρίς προβλήματα από το σημείο που βρίσκονταν.

  Ομάδα Διαχείρισης της Πλατφορμας Openeclass