Ευφυής Γεωργία και Κυκλική Βιοοικονομία - SmartBIC

Περιγραφή

Το ψηφιακό – επιμορφωτικό υλικό που ακολουθεί, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - SmartBIC» (MIS 5047106) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), επικεντρώνεται στη διάχυση καλών πρακτικών και καινοτομίας αξιοποιώντας το τρίγωνο αγροδιατροφή, τουρισμός, πολιτισμός. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνολογίες αισθητήρων σε διαφορετικές συνθήκες και προβλήματα που δύναται να συναντήσουν και να τις χρησιμοποιούν στα διάφορα στάδια ιχνηλασιμότητας των αγροτικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να εφαρμόσουν στους τελικούς φορείς απασχόλησης τους πρωτόκολλα παρακολούθησης, διαχείρισης και εφαρμογής ολικής ποιότητας. Η υιοθέτηση προτύπων ιχνηλασιμότητας από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική, ωστόσο υπάρχει σοβαρή έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού το οποίο θα μπορέσει να εφαρμόσει τα εν λόγω πρότυπα. Επομένως το προτεινόμενο πρόγραμμα καλύπτει μία εξαιρετικά άμεση ανάγκη η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων ιδιαίτερα όσων ασχολούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Σκοπός :

  • Να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην έννοια και το περιεχόμενο των αειφόρων εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς και στην υιοθέτηση μεθοδολογιών και εργαλείων βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας (όπως στον κλάδο της αγροδιατροφής).
  • Να εισάγει τους εκπαιδευόμενους μέσα από παραδείγματα σε καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές και λύσεις, καθώς και στην έννοια της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αναγνωρίζοντας προκλήσεις και τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισής τους.
  • Να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στους βασικούς όρους και το περιεχόμενο του πεδίου της βιοοικονομίας και της κυκλικής οικονομίας, καθώς και στη δυναμική τους στη σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών προκλήσεων που συνδέονται με την επιχειρηματική και επιχειρησιακή δράση.
  • Να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη έννοια της ποιότητας ζωής και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προαχθεί, διευκολύνοντας απασχολούμενους και επιχειρήσεις και αναδεικνύοντας ευρύτερα ζητήματα υγείας, ασφάλειας και ισότητας στην εργασία.

Η επιχειρηματικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το κέρδος. Σχετίζεται με την διαχείριση του ρίσκου, την οργάνωση και διοίκηση, τις πωλήσεις και με πολλά άλλα. Ο αγρο-διατροφικός τομέας εμπεριέχει υψηλό ρίσκο επομένως η επιχειρηματική προσέγγιση είναι απαραίτητη για κάθε σύγχρονο αγρότη.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους ένα εισαγωγικό πακέτο σεμιναρίων στην αγροτική επιχειρηματικότητα. Τα προσδοκόμενα αποτελέσματα είναι: η εξοικείωση των ενδιαφερομένων με την επιστημονική γνώση και θεωρία, η απομυθοποίηση εννοιών, ορολογιών και μεθόδων καθώς και μια πρώτη προσέγγιση στην σύνταξη ενός βασικού επιχειρηματικού σχεδίου και σχεδίου marketing. Η επιστημονική γνώση και θεωρία από πλευράς μας θα βοηθήσει στο να μεταμορφωθεί μια έξυπνη ιδέα σε ένα καινοτόμο προϊόν.

Σκοπός:

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας σε διαφορετικές συνθήκες και προβλήματα που δύναται να συναντήσουν, να τις χρησιμοποιούν και να ολοκληρώνουν την ανάλυση δεδομένων ώστε να επιτύχουν το σκοπό της κάθε εφαρμογής.

 

Σκοπός του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν:
• τις διεργασίες της κομποστοποίησης / συγκομποστοποίησης υπολειμμάτων της φυτικής παραγωγής και του αγροβιομηχανικού τομέα,
• τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της χρήσης του ώριμου κομπόστ
• τον ρόλο και την σημασία των ωφέλιμων μικροοργανισμών της ριζόσφαιρας και τέλος
• τα οφέλη του εμπλουτισμού κομπόστ με ωφέλιμους μικροοργανισμούς, τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα και την ορθή χρήση των βιολιπασμάτων.

Σκοπός του προγράμματος αρχικά, είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τον όρο ψηφιακή διαχείριση και να αναμένει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας και των σύγχρονων μέσων στην παραγωγήαγροτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Όλα αυτά θα οριστούν σαφέστατα σε περιβάλλον ελεγχόμενων συνθηκών με ψηφιακά μέσα παρατήρησης & λειτουργίας.
Θα γίνει μια αρχική αναφορά της αναγκαιότητας να εισαχθούν τα ψηφιακά συστήματα διαχείρισης παραγωγής και έπειτα θα τεθούν οι στόχοι και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν με επιτυχία κατά την εφαρμογή της ψηφιακής διαχείρισης. Εν συνεχεία, θα γίνει ένας χωρισμός των συστημάτων ανά καλλιέργεια/εκτροφή με παραδείγματα και θα αναφερθούν κίνδυνοι και δυσκολίες που μπορούν να ξεπεραστούν. Τέλος, θα δοθούν οικονομοτεχνικά στοιχεία που προκύπτουν από την χρήση των ψηφιακώνσυστημάτων και προβλέψεις για την μελλοντική πορεία της αναφερόμενης εφαρμογής.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -