3. ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Σκοπός :

  • Να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην έννοια και το περιεχόμενο των αειφόρων εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς και στην υιοθέτηση μεθοδολογιών και εργαλείων βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας (όπως στον κλάδο της αγροδιατροφής).
  • Να εισάγει τους εκπαιδευόμενους μέσα από παραδείγματα σε καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές και λύσεις, καθώς και στην έννοια της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αναγνωρίζοντας προκλήσεις και τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισής τους.
  • Να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στους βασικούς όρους και το περιεχόμενο του πεδίου της βιοοικονομίας και της κυκλικής οικονομίας, καθώς και στη δυναμική τους στη σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών προκλήσεων που συνδέονται με την επιχειρηματική και επιχειρησιακή δράση.
  • Να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη έννοια της ποιότητας ζωής και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προαχθεί, διευκολύνοντας απασχολούμενους και επιχειρήσεις και αναδεικνύοντας ευρύτερα ζητήματα υγείας, ασφάλειας και ισότητας στην εργασία.
Εκπαιδευτική Ενότητα Α: Αειφορία, Κυκλική Οικονομία, Βιοοικονομία - Γ. Μουζακίτης
1.Αειφορία, Κυκλική Οικονομία, Βιοοικονομία
Εκπαιδευτική Ενότητα Β: Μοντελοποίηση και ανάλυση αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων. - Γ. Τσουλφάς
2. Μοντελοποίηση και ανάλυση αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων
Εκπαιδευτική Ενότητα Γ: Γενικές Αρχές Αποθήκευσης - Α. Ροκοπάνος
3. Γενικές Αρχές Αποθήκευσης
Εκπαιδευτική Ενότητα Δ: Χρήση Μεθόδων Στατιστικής Επεξεργασίας στον Τομέα της Αγροδιατροφής - Φρ. Μπερσίμης
4. Χρήση Μεθόδων Στατιστικής Επεξεργασίας στον Τομέα της Αγροδιατροφής
Εκπαιδευτική Ενότητα Ε: Καλές πρακτικές και εφαρμογές ανάπτυξης επιχειρηματικών δράσεων - Ν. Κανέλλος
5. Καλές πρακτικές και εφαρμογές ανάπτυξης επιχειρηματικών δράσεων
Εκπαιδευτική Ενότητα ΣΤ: Κοινωνικές διαστάσεις της επιχειρηματικότητας και ποιότητα ζωής - Α. Αναστασοπούλου
6. Κοινωνικές διαστάσεις της επιχειρηματικότητας και ποιότητα ζωής
Εκπαιδευτική Ενότητα Ζ: Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Χ. Μαρεντάκης
Εκπαιδευτική Ενότητα Η : Φυσικοί & Ανθρωπογενείς Κίνδυνοι. Η τρωτότητα και Προσαρμοστικότητα του Αγροτικού χώρου - Ε. Καλλικαντζάρου
Εκπαιδευτική Ενότητα Θ: Στρατηγική επικοινωνίας νεοφυών επιχειρήσεων: Οδηγός για την επιτυχημένη διάχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας στο κοινό - Μ. Τερζή
9. Στρατηγική επικοινωνίας νεοφυών επιχειρήσεων