7. ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Σκοπός του προγράμματος αρχικά, είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τον όρο ψηφιακή διαχείριση και να αναμένει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας και των σύγχρονων μέσων στην παραγωγήαγροτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Όλα αυτά θα οριστούν σαφέστατα σε περιβάλλον ελεγχόμενων συνθηκών με ψηφιακά μέσα παρατήρησης & λειτουργίας.
Θα γίνει μια αρχική αναφορά της αναγκαιότητας να εισαχθούν τα ψηφιακά συστήματα διαχείρισης παραγωγής και έπειτα θα τεθούν οι στόχοι και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν με επιτυχία κατά την εφαρμογή της ψηφιακής διαχείρισης. Εν συνεχεία, θα γίνει ένας χωρισμός των συστημάτων ανά καλλιέργεια/εκτροφή με παραδείγματα και θα αναφερθούν κίνδυνοι και δυσκολίες που μπορούν να ξεπεραστούν. Τέλος, θα δοθούν οικονομοτεχνικά στοιχεία που προκύπτουν από την χρήση των ψηφιακώνσυστημάτων και προβλέψεις για την μελλοντική πορεία της αναφερόμενης εφαρμογής.