5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Σκοπός:

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας σε διαφορετικές συνθήκες και προβλήματα που δύναται να συναντήσουν, να τις χρησιμοποιούν και να ολοκληρώνουν την ανάλυση δεδομένων ώστε να επιτύχουν το σκοπό της κάθε εφαρμογής.