2. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνολογίες αισθητήρων σε διαφορετικές συνθήκες και προβλήματα που δύναται να συναντήσουν και να τις χρησιμοποιούν στα διάφορα στάδια ιχνηλασιμότητας των αγροτικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να εφαρμόσουν στους τελικούς φορείς απασχόλησης τους πρωτόκολλα παρακολούθησης, διαχείρισης και εφαρμογής ολικής ποιότητας. Η υιοθέτηση προτύπων ιχνηλασιμότητας από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική, ωστόσο υπάρχει σοβαρή έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού το οποίο θα μπορέσει να εφαρμόσει τα εν λόγω πρότυπα. Επομένως το προτεινόμενο πρόγραμμα καλύπτει μία εξαιρετικά άμεση ανάγκη η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων ιδιαίτερα όσων ασχολούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής.