Εξέταση του Μαθήματος Λειτουργικά Τρόφιμα και Διατροφή 10 Σεπτεμβρίου 2021
- Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 -

Εξέταση του Μαθήματος Λειτουργικά Τρόφιμα και Διατροφή

Για την οργάνωση της εξέτασης, παρακαλώ δείτε το παρακάτω κείμενο το οποίο αφορά κυρίως στις τυπικές διαδικασίες που απαιτούνται για την συμμετοχή σας στην εξέταση εξ αποστάσεως.

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  για την περίοδο Σεπτεμβρίου, Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Η εξέταση  θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 στις 5, μέσω της πλατφόρμας Open eClass για τη γραπτή διαδικασία και της Πλατφόρμας Microsoft Teams για επιτήρηση.

Ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην εξεταστική διαδικασία, είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας, της χρήσης του συνόλου των ηλεκτρονικών εργαλείων που αναφέρονται και στο πεδίο "περιγραφή" για το μάθημα "ΕΞΕΤΑΣΗ ..." αλλά και της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί σε όλα τα επίπεδα (τούτο τεκμαίρεται και πιστοποιείται επίσης, από την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής, την οποία υποβάλλατε στο Πληροφοριακό Σύστημα Σπουδών).

Για την γραπτή εξεταστική διαδικασία, απαιτείται ΜΟΝΟ η εγγραφή σας στην Πλατφόρμα Open eClass, χωρίς την οποία ΔΕΝ μπορείτε να λάβετε μέρος στην εξ αποστάσεως εξέταση με ηλεκτρονικά μέσα. Οι Διδάσκοντες θα σας εγγράψουν, με βάση τις ατομικές σας δηλώσεις μαθημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα Σπουδών, στo μάθημα «Εξέταση του μαθήματος Λειτουργικά Τρόφιμα και Διατροφή».

Για την επιτήρηση, μέσω της Πλατφόρμας Microsoft Teams, ο κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει εγκαίρως να εγγραφεί στην πλατφόρμα Δήλος365 (εφόσον δεν το έχει πράξει ήδη). Επίσης κρίνεται απόλυτα επιβεβλημένο, ο εξεταζόμενος να έχει πιστοποιήσει με δοκιμές, τόσο την ορθή λειτουργία των συσκευών εικόνας και ήχου που διαθέτει, όσο και τη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου, το οποίο εξυπηρετεί το χώρο στον οποίο θα βρίσκεται την ημέρα και ώρα εξέτασης. Πρέπει ακόμα, να έχει πιστοποιήσει ότι, συνδέεται χωρίς προβλήματα στην Πλατφόρμα Microsoft Teams, με τα στοιχεία σύνδεσης του Ιδρυματικού (ΓΠΑ) του λογαριασμού.

Θα συνδεθείτε στην εξέταση του μαθήματος χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f90634e808f4e9bb9265c26849f5058%40thread.tacv2/conversations?groupId=5cbe06b8-9624-4617-8e47-d07806f30793&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

Τέλος, είναι επιθυμητό και προτείνεται, να έχετε διαθέσιμο, τόσο προσωπικό υπολογιστή, όσο και κινητό τηλέφωνο τύπου Smartphone, καθώς και να έχετε εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει, στις συσκευές αυτές, την τελευταία έκδοση του λογισμικού Microsoft Teams.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή της εξεταστικής διαδικασίας και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν ανωτέρω πρέπει, την ημέρα και ώρα εξέτασης η οποία αναφέρεται στον αρχικό ΠΙΝΑΚΑ, να έχετε συνδεθεί στην Πλατφόρμα Open eClass και να βρίσκεστε εντός του εξεταζόμενου μαθήματος, και ταυτόχρονα να είστε συνδεδεμένοι στο αντίστοιχο ιδιωτικό κανάλι της Πλατφόρμας Microsoft Teams, το οποίο επίσης αφορά το εξεταζόμενο μάθημα. Πρέπει να έχετε οπωσδήποτε στη διάθεσή σας, είτε τη φοιτητική ταυτότητα με τη φωτογραφία σας, ή, εάν είστε φοιτητές παλαιότερων ετών που δεν δικαιούστε ανανέωση φοιτητικής ταυτότητας, επίσημο πιστοποιητικό έγγραφομε ευκρινή πρόσφατη φωτογραφία, το οποίο αποδεικνύει την ιδιότητά σας και ταυτοποιεί την παρουσία σας.

Για να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της εξέτασης, πρέπει απαραίτητα να βρίσκεστε μόνοι στο χώρο της εξέτασης, να μην προβείτε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, είτε προσωπικά, είτε μέσω τρίτων-μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, είτε με χρήση τεχνικών μέσων, είτε δια ζώσης, σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα συνέβαλε στην αλλοίωση του αδιάβλητου της εξεταστικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα κινούνται άμεσα και αυτοδίκαια όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο αλλά και από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, διαδικασίες για την αντιμετώπιση της παράνομης αυτής ενέργειας. Για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και στα πλαίσια της εποπτείας και της επιτήρησης, θα σας ζητηθεί, από τους επιτηρητές της εξέτασης, συγκεκριμένη χρήση, τόσο της κάμερας όσο και του μικροφώνου, αιτήματα τα οποία επιβάλλεται να αποδεχτείτε άμεσα και να ανταποκριθείτε στο ζητούμενο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία καταστεί αδύνατη, η επιτυχημένη αποπεράτωση της εξεταστικής διαδικασίας για τεχνικούς λόγους που βαραίνουν τον εξεταζόμενο, μπορεί ο Διδάσκων, κατά την κρίση του, να επαναλάβει την εξέταση του συγκεκριμένου εξεταζόμενου, επιλέγοντας τη φυσική του παρουσία στο ΓΠΑ.

Αφού έχουν κατανοηθεί πλήρως οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο της εξεταστικής διαδικασίας, διαβάστε παρακάτω τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης.

Τρόπος εξέτασης. Η μορφή των θεμάτων θα είναι πολλαπλής επιλογής.

H επικοινωνία με τον Διδάσκοντα (για τυχόν απορίες) θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας MS-Teams. Με την έναρξη της εξέτασης αφοσιωθείτε στην κατανόηση των θεμάτων, χωρίς περισπάσεις και με ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή διαχείριση του χρόνου εξέτασης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, διακοπεί η σύνδεσή σας με το Διαδίκτυο ή με το εσωτερικό δίκτυο του χώρου που εξετάζεστε, ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ (BROWSER) και αναμείνατε μέχρι να επανέλθει η σύνδεση. Εφόσον συνδεθείτε πάλι, θα πλοηγηθείτε στο  σημείο στο οποίο βρισκόσασταν προ της διακοπής και η μόνη συνέπεια θα είναι η κατανάλωση χρόνου που αντιστοιχεί στην περίοδο αποσύνδεσης.

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021